מדיניות פרטיות

1.      מדיניות הפרטיות

1.1.   מרזבית מכבדת את זכות הפרטיות של לקוח/גולש באתר ובהתאם  מרזבית מפרסמת את מדיניות להגנת הפרטיות והיא מתחייבת כלפי הלקוח/גולש לקיים מדיניות זו כלפיו ("מדיניות הפרטיות"). בעת שימוש הלקוח/גולש באתר נאסף לגביו מידע. המידע נמסר ביודעין ע"י הלקוח. שימוש באתר ע"י גולש/לקוח מהווה הסכמת הלקוח/גולש לכל האמור במדיניות הפרטיות, לרבות לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף לגביו כמפורט בתנאים או על פי  דין.

1.2.   באמצעות שימוש בשירותים המוצעים באתר ללקוח/גולש, ימסור הלקוח/גולש למרזבית מידע, לרבות מידע אישי או פרטים (כגון פרטים אישיים, כתובת, פרטי התקשרות ופרטי כרטיס אשראי). מרזבית אוספת ושומרת את המידע האמור (פרטי כרטיס האשראי נדרשים רק לשם ביצוע רכישה/הזמנה ולא נשמרים) לטובת מתן השירותים על ידי מרזבית באתר וכן למטרות התאמה, פיתוח, התאמה ושיפור האתר והשירותים הניתנים במסגרתו, והן לצורך עידוד קנייה ורכישה, עדכון על מבצעים והטבות וכדומה, לרבות לשלוח תוכן ו/או מסרים פרסומיים ו/או הצעות מסחריות, וזאת באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS, ע"י מרזבית ו/או באמצעות צד ג' שעובד עם מרזבית וגם למטרת פנייה (כללית או מותאמת אישית) ללקוח/גולש בדיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת אחר, לרבות איסוף נתונים ונתונים סטטיסטיים ועיבודם וניתוחם, בין היתר, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, או לצורך ביצוע תשלומים שונים באמצעות שירותי סליקה, או לצורך בירור פניות לקוח ועמידה וציות להוראות החוק ("המטרות"). לא חל על הלקוח/גולש כל חובה חוקית למסור את המידע במסגרת ההרשמה ו/או ביצוע ההזמנה, אך במידה שלא יימסר המידע למרזבית, יתכן כי יכולתה של מרזבית לספק את השירותים עבור הלקוח תוגבל או תהא בלתי אפשרית. בעת השימוש באתר, מרזבית תאגור מידע על הרגלי הגלישה, מוצרים ושירותים אשר נרכשו, מידע ופרסומות אשר נצפו באתר וכדומה ע"י הלקוח/גולש. מרזבית תשמור את המידע שסופק לה במאגר מידע בהתאם לחוק ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות שצויינו לעיל, אשר עשויות להתעדכן מעת לעת על-פי שיקול דעתה של מרזבית ובהתאם לדין. במידה שיש ללקוח/גולש טענות ו/או השגות ו/או התלבטות לגבי מסירת מידע אישי ו/או שמירתו על ידי מרזבית, הלקוח מתבקש לא לעשות שימוש באתר כאמור.

1.3.   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ייתכן ומרזבית תצטרך ו/או תדרש למסור מידע אישי ו/או מידע לגבי פעילויות הלקוח/גולש  כאשר היא תדרש לכך באמצעות זימון, צו או הליך משפטי אחר, או במידה שמרזבית סבורה כי מסירת המידע חיונית לטובת: (1) ביצוע חקירה, מניעה או נקיטת פעולות הנוגעות לפעולות החשודות או הובהר כי הן עלולות להיות בלתי חוקיות או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ו/או לשם זהוי מעשי מרמה/הונאה (2) אכיפת התנאים והתקנון, לבדוק, לחקור ולהגן על מרזבית ו/או מי מטעמה כנגד תביעות ו/או טענות של צדדים ג', או להגן על ביטחון האתר (3) לצורך מימוש או הגנה על זכויות מרזבית, המוניטין ו/או רכושה או עבור ביטחון חברת מרזבית, האתר, לקוחות האתר, עובדי מרזבית או כל צד ג' אחר.

1.4.   כמו-כן, מרזבית לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותהלקוח/גולש באתר, אלא במקרים המפורטים להלן: (1) במידה ומרזבית תידרש למסור מידע לגבי לקוח/גולש, ע"י רשות, אזי מרזבית תפעל בהתאם לדין המתיר למרזבית לגלות את פרטי הלקוח/גולש בהתאם להוראות הדין או בהתאם להוראות הצו (2) במידה ומרזבית תמכור או תעביר את פעילותה ו/או פעילות האתר לתאגיד כלשהו, או שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד ג', ובלבד שצד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות (3) על מנת לבדוק, לגלות, למנוע או לטפל בתרמית, זיוף, הונאה או כל סוגיית אבטחה ובטחון אחרת ובנוסף בבעיות טכניות ובקשות תמיכה של לקוח/גולש (4) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או ביטחוןהאתר או מרזבית, של הלקוח/גולש באתר או של הציבור הרחב (5) על מנת לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידעשל הלקוח/גולש באמצעות צד ג' המעניק שירות למרזבית, כפי שהדבר מתבקש לפי צרכימרזבית, כאשר צדג' עשויי להיות ממוקם במדינה אשר בה דיני הגנת המידע והפרטיות שונים מאלה החלים בישראל (6) על מנת לאפשר ביצוע תשלומים/סליקה דרך ספקי שירותי סליקה (7) על פי אישור אחר מפורש של הלקוח/גולש באתרלפני הגילוי (8) שיתוף פעולה עם צדג' למטרת שיפור חוויית הלקוח/גולש באתר (9) אחסון מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל.

1.5.   על-פי החוק , כל אדם זכאי לעיין במידע שמוחזק לגביו במאגר מידע. אדם שעיין במידע שלו ומצא שאינו נכון, שלם או מעודכן,יכול ורשאי לפנות אל מרזבית בבקשה לתקן את המידע ו/או להסירו.

1.6.   מרזבית עשויה לשמור לגבי כל לקוח/גולש גם מידע שהינו אנונימי ולא מזוהה וזאת לצרכים שיווקים, סטטיסטיים, אנליטיים או מחקרים, וכן לצורך התאמה, עדכון, פיתוח ושיפור האתר, המוצרים והשירותים הניתנים במסגרת האתר.

1.7.   במקרה בו קיים חשש כי השימוש של לקוח/גולש באתר ו/או בתוכן האתר אינו עומד עם תקנון האתר ו/או הוראות הין, מרזבית שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש, הן ע"י חסימת כתובת IP של מחשב ו/או חסימת כתובתMAC , וזאת ללא מתן התראה ו/או קבלת אישור כלשהו  ומכל סיבה שהיא.

1.8.   בנוסף לחסימת כתובת כאמור לעיל, כל לקוח/גולש באתר מאשר כי מרזבית רשאית לנטר ו/או לעקוב אחר אופן השימוש של כל לקוח/גולש באתר, וזאת על מנת לחסום את הלקוח/גולש מגישה לאתר. לשם ביצוע האמור, רשאית מרזבית להעזר בשירותיי צד ג', בין היתר, ע"י העברת נתוני הגלישה של הלקוח/גולש באתר לצד ג', על מנת שייבדוק האם פעולת הלקוח/גולש מהווה שימוש לא ראוי ו/או פוגעת באתר ו/או מפרה את תקנון האתר, וזאת על מנת להגן על האתר, לשמור על פעילותו התקינה ו/או הגנה על זכות קניינית אחרת של מרזבית.

1.9.   יתכן כי באתר יבוצע שימוש בקבצי קוקיז (Cookies ), הן ללקוח/גולש מזדמן והן ללקוח/גולש רשום, וזאת על מנת ללמוד תחומי עניין, אופן גלישה, עיבוד קליקים, בדיקת זמן גלישה באתר ו/או כל נתון סטטיסטי אחר שיאפשר למרזבית לנתח את גלישת הלקוח/גולש באתר וכיצד משתמשים באתר ולהציע שירות טוב יותר ללקוח/גולש. יתכן כי ב​אתר זה משתמשים בגוגל אנליטיקס, מוצר של גוגל שעוזר לבעל האתר לנתח ולהבין את אופן השימוש לקוח/גולש באתר. בכניסה לאתר הדפדפן שולח נתונים מסוימים ל Google באופן אוטומטי (כגון, אך לא רק, כתובת האינטרנט של הדף או כתובת IP של לקוח/גולש). ​גוגל אנליטיקס משתמשים גם בקבצי cookies שנשמרים בחברת גוגל. בעת גלישה באתר, הלקוח/גולש מסכים לשימוש בקבצי cookies. הלקוח/גולש יכול לשנות את הגדרות קובצי ה cookie בכל עת, על ידי ביטול או הפעלה של קטגוריות של קובצי cookie בדפדפן שלו.

1.10.                       מרזבית מבהירה כי לא תמסור מידע אישי של לקוח/גולש, אלא אם נדרש המידע לנותני שירות של מרזבית בקשר עם תפעול האתר ו/או לצורך ניתוח סטטיסטי ומידע זה לא יכלול את שם הלקוח/גולש.

1.11.                       לקוח/גולש אשר מזין את פרטיו במסגרת רישום כחבר באתר ו/או במסגרת פנייה ו/או יצירת קשר עם האתר ו/או נציגי האתר, מסכים כי נתונים אלו ישמרו במאגר מידע של מרזבית, וזאת תחת חוק הגנת הפרטיות. בהתאם לכך, כל לקוח/גולש מוותר על טענות כלשהן לגבי שמירת פרטיו ו/או איסוף המידע שבמוצע באתר. מאגר המידע משמש את מרזבית למטרת בניית מאגר לקוחות/גולשים וביצוע פעולות מכירה, שיווק, דיוור, ו/או קדם מכירות של מוצרים, פריטים, מבצעים ו/או שירותים שונים. דיוור ישיר ללקוח/גולש יכול להתבצע באמצעי תקשורת שונים, וזאת רק לאחר שניתנה הסכמה של לקוח/גולש למשלוח דיוור ישיר למטרות שונות בעת מסירת הפרטים. לקוח/גולש, יכול בכל עת לפנות בכתב למרזבית (בהתאם לפרטים בדיוור הישיר), על מנת ששמו יוסר ממאגר המידע ו/או לבקש את הפסקת הדיוור הישיר.

 

יש לך שאלה לגבי מוצר?

מלא את הפרטים ונציג יחזור אלייך בהקדם.